Mara Postal Code according to places

List of Locations

  Balili   Nyamakokoto   Bunda Mjini
  Bunda Stoo   Bulamba   Buzimbwe
  Mwiseni   Bunere   Busambara
  Chitengule   Nakatuba   Namalebe
  Guta A   Guta B   Kinyambwiga
  Kunanga   Nyabehu   Tairo
  Hunyari   Kihumbu   Mariwanda
  Bulenda Bufwe   Igundu   Mchigondo
  Namalama   Isanju   Mugara
  Mwiruruma   Nyarugoma   Sikiro
  Bitaraguru   Kabasa   KungOmbe
  Nyasana   Kabainja   Kasuguti
  Ragata   Bigegu   Marambeka
  Nyaburundu   TiringAti   Kibara A
  Kibara B   Kibara Stoo   Mwibara
  Kisorya   Masahunga   Nambubi
  Nampangala   Bukore   Kunzugu
  Nyatwali   Serengeti   Tamau
  Changuge   Kisangwa   Mcharo
  Mihale   Nyamatoke   Mahanga
  Manchimweru   Mekomariro   Mihingo
  Kyandege   Mugeta   NyangAranga
  Rakana   Sanzate   Tingirima
  Chingurubila   Karukekere   Muranda
  Namhula   Busambu   Bwanza
  Makwa   Sunsi   Kigaga
  Mwitende   Nafuba   Nambaza
  Nansimo   Haruzale   Kasahunga
  Mahyolo   Mumagunga   Namibu
  Neruma   Nyamitwebili   Kambubu
  Kiroleli   Nyabuzume   Nyangere
  Sarawe   Bukama   Makongoro A
  Makongoro B   Nyamuswa   Manyamanyama
  Nyasura   Kurusanga   Salama A
  Salama Kati   Kitaramaka   Ligamba B
  Misisi   Sazira   Kamkenga
  Kangetutya   Kiwasi   Rwabu
  Bisumwa   Kyamajoje   Nyabekwabi
  Nyarukoru   Biatika   Kinyariri
  Matongo   Bukabwa   Kirumi
  Mmazami   Isaba   Mwikoro
  Ryamugabo   Songora   Tonyo
  Busegwe   Kigori   Nyanza
  Baranga   Buswahili   Kongoto
  Wegero   Butiama   Buturu
  Rwamkoma   Busirime   Kibubwa
  Kisamwene   Kamgendi   Kitasakwa
  Masurura   Ryamisanga   Busamba
  Etaro   Lukuba   Mmahare
  Kamugeti   Kiabakari   Kyatungwe
  Kyawazuru   Mwanzaburiga   Nyamisisye
  Singu   Mwabagi   Nyakiswa
  Nyamikoma   Bisarye   Kwigutu
  Nyasirori   Magunga   Mirwa
  Tarani   Bumangi   Kizaru
  Muriaza   Kabegi   Kamguruki
  Kiemba   Kigera Etuma   Nyakatende
  Kwisaro   Kyankoma   Nyabange
  Nyankanga   Kurukerege   Mkirira
  Nyegina   Kitaramanka   Nyambili
  Rwasereta   Sirorisimba   Bugwema
  Masinono   Muhoji   Buanga
  Bukima   Butata   Kwikerege
  Rujoli   Bukumi   Buraga
  Busekera   Bujaga   Bulinga
  Busungu   Kwikuba   Maneke
  Mwiringo   Bugunda   Bwasi
  Kome   Bwai Kumsoma   Bwai Kwitururu
  Kiriba   Chimati   Chitare
  Makojo   Kurwaki   Kwibara
  Nyangoma   Lyasembe   Mabui Merafuru
  Murangi   Musanja   Bugoji
  Kaburabura   Nyambono   Sapagana
  Chumwi   Kaboni   Kasoma
  Mikuyu   Seka   Chirorwe
  Kasenyi   Suguti   Wanyere
  Kataryo   Mayani   Tegeruka
  Buhare   Buhare Kati   Mgalanjabho
  Bweri   Machinjioni   Nyabisire
  Nyarusurya   Rwamlimi   Iringo A
  Iringo B   Iringo C   Iringo D
  Air Port   Biafra   Bondeni
  Majita Road   Bonde Kati   Kiara
  Kwangwa   Mwiyare   Kitaji A
  Kitaji B   Kitaji C   Kitaji D
  Bukanga   KinyangWena   Nyamiongo
  Nyarigamba   Ziwani   Mukendo
  Nyerere   Sokoine   Mwigobero A
  Mwigobero B   Mwigobero C   Mwigobero D
  Mkinyerero   Mtakuja   Mwisenge Kati
  Pwani   Baruti   Maziwa
  Mlimani   Mshikamo   Mtaa Saanane
  Mara Secondari   Mtongoli   Nyaburangi
  Nyamatare   Wakara   Nyasho Kati
  Nyasho Magereza   Nyasho Mlango Mmoja   Nyasho Shuleni
  Nyasho Sokoni   Bubombi   Bwiri
  Kirongwe   Nyambori   Thabache
  Bugamjo   Mika   Nyasoro
  Nyamusi   Panyakoo   Tatwe
  Ikoma   Kogaja   Nyamasanda
  Luanda   Masike   Randa
  Burere   Kirogo   Radienya
  Kisumwa   Kwibuse   Marasibora
  Nyanghabakenye   Nyanjagi   Kitembe
  Nyambogo   Sakawa   Irenyi
  Komuge   Kuruya   Kyamwame
  MangOre   Nyanduga   Utegi
  Baraki   Bitiryo   Muhundwe
  Nyihara   Ruhu   Ingiri Juu
  Malongo   Ryagoro   Sudi Village
  Kyariko   Mkoma   Raranya
  Lolwe   Manyanyi   Minigo
  Nyabikondo   Nyamkonge   Omoche
  Ryagati   Kyangasaga   Muharango
  NyangOmbe   Busanga   Manila
  Nyarombo   RwangEnyi   Kibuyi
  Kinesi   Chereche   Dett
  Kowaki   Nyasoko   Ochuma
  Omuga   Makongoro   Oliyo
  Rabour   NgOpe   Osiri
  Roche   Masonga   Nyahera
  Nyamagongo   Shirati Sota   Busawe
  Gentamome   Nyamhuru   Kegonga
  Matare   Nyamoko   Park Nyigoti
  Robanda   Iharara   Nyamisingisi
  Nyiberekera   Singisi   Kebanchabancha
  Musati   Sogoti   Hekwe
  Kenyamonta   Magatini   Mesaga
  Nyagasense   Borenga   Bunchachari
  Nyansurumunti   Nyiboko   Kebosongo
  Kibeyo   Kisangura   Bokore
  Nyanungu   Nyichoka   Machochwe
  Manyata   Nyamakendo   Magange
  Masinki   RemungOrori   Iseresere
  Majimoto   Nyamakobiti   Bwitengi
  Misseke   Rwamchanga   Kitunguruma
  Koreri   Mbalibali   Tamkeri
  Morotanga   Morotonga   Kenokwe
  Mosongo   Kyambai   M C U
  Nhc   Sedeco   Stendi Mpya
  Makundusi   Motukeri   Natta
  Natta Mbiso   Kemgesi   Nyirongo
  Gusuhi   Kerukerege   Maburi
  Monuna   Nyambureti   Itununu
  Kerenero   Kwitete   Masangura
  Kitarungu   Marasomoche   Merenga
  Nyansurura   Kitembere   Nyankomogo
  Rigicha   Wagete   Kenyana
  Nyamitita   RingWani   Gesarya
  Nyamerama   RungAbure   Bisarara
  Bonchugu   Mbirikili   Nyamburi
  Bomani   Chamoto   Burunga
  Kyambahi   Ngarawani   Magoma
  Nyamwingura   Nyasaricho   Anglikan
  Biambwi   Buhemba   Mawasiliano
  National Housing   Kitenga   Kiterere
  Kwisarara   Turugeti   Borega A
  Genyange   Nyakalima   Kenyamosabi
  Kitawasi   Masanga   Masusura
  Itiryo   Kangariani   Nyankoni
  Kerenge   Kewanja   Mrito
  Mogabiri   Nkongore   Ntaburo
  Nyakunguru   Nyarwana   Weigita
  Kewamamba   Nkerege   Nyagisya
  Nyamerambaro   Sombanyasoko   Surubu
  Bisarwi   Kembwi   Mtana
  Nyangoto   Borega B   Getenga
  Nyabitocho   Bungurere   Kobori
  Muriba   Tagare   Korotambe
  Kubiterere   Nyakangara   Nyamohonda
  Kebweye   Magoto   Nyakonga
  Gwitiryo   Kitagasembe   NgErengEre
  Remangwe   Msati   Msati Highway
  Mwanga   Ronsonti   Starehe
  Keisangura   Kimusi   Komarera
  Nyamwaga   Gamasara   Kemange
  Nyandoto   Nyansicha   Nyantira
  Mangucha   Nyamombara   Nyandage
  Kemakorere   Nyarero   Rosana
  Soroneta   Genkuru   Gibaso
  Musege   Kyoruba   Nyabisaga
  Pemba   Chambiri   Sabasaba
  Songambele   Buriba   Kanisani
  Mpakani   Sokoni   Keroti
  Kikomori   Kiongeza   Matamankwe
  Nyabirongo   Kenyamori   Magena
  Mturu   Nkende   Rebu
  Romori   Tagota

You can find Mara Postal Code above. You can see map of Mara below. Mara is a state situated in country Tanzania. To find the population of Tanzania, click link below.

Click here to Find Population of Tanzania

Purchase Postal Code Database

You can purchase the postal code database from Here. Please Contact Us from Contact Page